Komornik Porady prawne

Jak zostać komornikiem sądowym?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym, który co do zasady rozstrzyga o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Wykonuje też inne czynności, m.in. przeprowadza spis inwentarza i sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego albo przed wydaniem orzeczenia.

Tryb powoływania i odwoływania komorników sądowych jest regulowany ustawą o komornikach sądowych i egzekucji. Nie każda osoba jednak może zostać komornikiem i nie zmieni tego nawet deregulacja zawodów. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji na stanowisko komornika może zostać powołana tylko osoba, która posiada polskie obywatelstwo, ukończyła 26 lat, ma pełną zdolność do czynności prawnych i ma nieposzlakowaną opinię. Kandydat nie może być również karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ani być podejrzany o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Przede wszystkim jednak kandydat na komornika musi ukończyć wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskać tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce. Następnym krokiem jest odbycie aplikacji komorniczej i zdanie egzaminu komorniczego. Później należy przepracować co najmniej 2 lata w charakterze asesora komorniczego. Istnieją alternatywne możliwości uzyskania powołania. Od wymagań tych zwolnieni są bowiem sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz osoby, które ukończyły aplikację sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską lub notarialną, a także osoby posiadające stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Przed osobami, które chcą zostać komornikami, stawiane są następujące wymagania:

 • należy posiadać obywatelstwo polskie
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • należy posiadać nieposzlakowaną opinię
 • mieć ukończone 26 lat
 • nie można być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • nie można być podejrzanym o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • należy ukończyć wyższe studia prawnicze lub administracyjne w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskać tytuł magistra prawa lub ukończyć zagraniczne studia prawnicze uznawane w kraju
 • być zdolnym ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków komornika
 • należy odbyć aplikację komorniczą zakończoną egzaminem komorniczym
 • należy przepracować w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata

Chcąc przystąpić do obowiązkowej aplikacji komorniczej należy w pierwszej kolejności zdać egzamin konkursowy. Egzamin organizowany jest co roku, natomiast nabór na samą aplikację komorniczą odbywa się co 2 lata. Chcąc przystąpić do egzaminu należy złożyć następujące dokumenty:

 • zgłoszenie o przystąpienie do egzaminu konkursowego
 • dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą
 • odpis aktu urodzenia
 • życiorys
 • zaświadczenie o stanie zdrowia
 • dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznawanych w kraju
 • zaświadczenie o niekaralności
 • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej
 • dwa zdjęcia

Egzamin konkursowy ma formę testu, który zawiera 150 pytań z zakresu różnych dziedzin prawa (prawo cywilne, administracyjne, konstytucyjne, finansowe, spółek handlowych itd.) oraz ustroju sądów i samorządu komorniczego. Warunkiem pozytywnego złożenia egzaminu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 90 pytań. Koszt egzaminu w 2009 roku wynosił 638 zł.

Od dnia ogłoszenia wyników egzaminu kandydaci na aplikantów mają dwa lata aby ubiegać się o wpis na listę aplikantów.

Aplikacja komornicza trwa łącznie dwa lata i odbywa się u wybranego komornika-patrona.

Ubiegając się o przyjęcie do pracy w charakterze aplikanta należy najpierw odbyć półroczną praktykę w danej kancelarii, a następnie złożyć w niej następujące dokumenty:

 • wniosek o zatrudnienie w charakterze aplikanta komorniczego
 • podanie o przyjęcie do pracy w charakterze aplikanta
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • zaświadczenie o niekaralności
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • świadectwo lekarskie
 • ewentualnie świadectwo pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia

Po zatrudnieniu zainteresowanego w kancelarii komorniczej, zostaje on wpisany przez Radę Izby Komorniczej na listę aplikantów komorniczych. Szkolenie ma formę zajęć teoretycznych oraz praktycznych i ma na celu przygotowanie aplikanta do samodzielnej pracy w zawodzie komornika.

Po zakończeniu kształcenia, aplikanci przystępują do egzaminu komorniczego. Składa się on z części pisemnej, która trwa 6 godzin i polega na opracowaniu tematów z zakresu czynności egzekucyjnych oraz części ustnej, sprawdzającej wiedzę z zakresu prawa, ustroju sądów powszechnych, przepisów egzekucji sądowej i wykonywania czynności komorniczych.

Osoby, które zdadzą egzamin z wynikiem pozytywnym nie stają się jeszcze pełnoprawnymi komornikami. Najpierw muszą przepracować co najmniej 2 lata w charakterze asesora komorniczego. Dopiero wówczas mogą starać się o zatrudnienie na stanowisku komornika.

Artykuł 10 ustawy o komornikach sądowych stanowi, iż komornikiem, czyli funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym i zajmującym egzekwowaniem rozstrzygnięć w zakresie roszczeń cywilnych przy użyciu przymusu, może zostać osoba, posiadająca obywatelstwo polskie, oraz pełną zdolność do czynności prawnych, mogąca pochwalić się nieposzlakowaną opinią, niekarana za przestępstwo (w tym również przestępstwo skarbowe), nie będąca osobą podejrzaną o przestępstwo ścigane w trybie publicznym, lub przestępstwo skarbowe, posiadająca dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych ukończonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, lub zagranicznych studiów w zakresie prawa uznawanych w Polsce, jak również posiadająca pełną zdolność fizyczną, oraz psychiczną pozwalającą na pełnienie obowiązków komorniczych.

Zdolność tę ustala lekarz specjalista w zakresie medycyny pracy. Ponadto koniecznym wymogiem jest również odbycie aplikacji komorniczej, oraz złożenie aplikacji komorniczej. Do tego konieczna jest również przynajmniej dwuletnia praktyka na stanowisku asesora komorniczego. Kandydat musi mieć ponadto ukończone 26 lat. Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie, co oznacza, że niespełnienie jednego z nich z miejsca dyskwalifikuje kandydata.

Jak zatem widać, nie każdy może zostać komornikiem, zaś droga dla kandydatów na przyszłych komorników nie jest bynajmniej usłana różami. Deregulacja zawodów nie dosięgła ( i zapewne nieprędko dosięgnie, o ile w ogóle) zawodu komornika. Jest to, podobnie, jak większość zawodów prawniczych, zawód cieszący się społecznym prestiżem.

Przykłady komorników i kancelarii komorniczych:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Gdańsk – Południe w Gdańsku
Piotr Majdziński
Ul. Świętojańska 37/38 m. 3
80 – 840 GdańskTel. 58 322 31 48
Fax. 58 322 31 48 wew. 21

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy
Marcin Leśniak Kancelaria Komornicza w Krakowie

Adres: 31-215 Kraków, ul. Żabiniec 66 LU 5

Telefon/fax: 12 414 01 31

 

Komornik Sochaczew – www.komorniksochaczew.pl

Przemysław Kosyra

Kancelaria Komornicza
ul. 1 Maja 24 lok.11
96-500 Sochaczew

telefon: (46) 811 16 76
fax: (46) 811 16 76

 

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym w Radomiu
Jarosław Kiełbasiński
Kancelaria Komornicza
ul. Koszarowa 1 lok.3
26-600 Radom
tel.: 48 362 51 68
fax: 48 362 51 68

Branża prawnicza

Branża prawnicza jest ogromną i ważną częścią światowej gospodarki. Jest to jedna z nielicznych branż, która jest nie tylko odporna na recesję, ale ma również prężny popyt we wszystkich częściach świata.

Prawnicy to profesjonaliści, którzy pomagają osobom lub organizacjom rozwiązywać ich problemy prawne poprzez porady prawne, rzecznictwo i spory sądowe. Są to zazwyczaj specjaliści w określonej dziedzinie prawa, takiej jak prawo karne, prawo korporacyjne czy prawo podatkowe.

Kancelaria prawna to organizacja świadcząca usługi prawne na rzecz klientów w sprawach takich jak transakcje biznesowe, obrona karna i ochrona własności intelektualnej.

Założenie firmy prawniczej może być kosztownym i czasochłonnym procesem. Ale może to być również satysfakcjonujące doświadczenie, ponieważ możesz pracować na własnych warunkach. Przed podjęciem takiej decyzji ważne jest, aby znać koszty założenia własnej firmy prawniczej. Branża prawnicza jest jedną z najbardziej konkurencyjnych branż na świecie. Jest to również jedna z najbardziej lukratywnych branż, w której prawnicy zarabiają więcej niż jakikolwiek inny zawód w Polsce. 

Kancelaria to miejsce, w którym uzyskasz porady prawne i wskazówki dotyczące codziennego życia. Ważne jest, aby znaleźć odpowiedni dla siebie, ale ważne jest również, aby wiedzieć, czego nie robić, zatrudniając pierwszego prawnika.

Oto 4 rzeczy, których nigdy nie powinieneś robić, zatrudniając prawnika:

1) Nie zatrudniaj prawnika, który nie specjalizuje się w rodzaju prawa, którego potrzebujesz

2) Nie zatrudniaj prawnika, który nie ma dobrej reputacji lub opinii innych klientów

3) Nie zatrudniaj prawnika bez osobistego spotkania – jest wielu prawników, którzy oferują reprezentację bez spotkania z klientem!

4) Nie zatrudniaj prawnika, który nie poświęca czasu na odpowiedź.

Poziom świadomości prawnej jest istotnym elementem decydującym o skłonności do korzystania z usług prawnych. Społeczeństwo świadome zagrożeń i konsekwencji prawnych, a także znające swoje prawa zdecydowanie częściej korzysta z pomocy prawnika.

Na pytanie „Jak często zdarzają Ci się sytuacje, w których przydałaby Ci się pomoc prawna?” 32% badanych odpowiedziało, iż w ogólne nie zdarzają się takie sytuacje, a 31%, że takie sytuacje zdarzają się rzadziej niż raz na dwa lata.

Nie bez znaczenia na skłonność Polaków do korzystania z fachowej pomocy prawnej ma również zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Wyniki badania pokazują przekonanie o nadmiernej biurokracji i opieszałości sądów powszechnych, braku nowoczesności oraz  zaangażowaniu politycznym sądów powszechnych.

Wyniki badania jednoznacznie wskazują na niską świadomość zagrożeń prawnych wynikających z niskiej edukacji prawnej naszego społeczeństwa. Nieprawdopodobna wydaje się sytuacja, żeby tak znaczna grupa nie miała żadnych problemów prawnych lub też sytuacji, które niosły ze sobą ryzyko negatywnych konsekwencji prawnych. Zdecydowanie bardziej należy domniemywać, że część z tych osób nie dostrzega zagrożeń prawnych jak również, z uwagi na często znaczne koszty pomocy prawnej, stara się szukać odpowiedzi na problemy prawne na własną rękęIstotnym problemem jest to, że nasze społeczeństwo nie dostrzega wartości dodanej jaką powinny uzyskać osoby korzystające z usług prawnych – nasuwa się też pytanie czy ta wartość zawsze tam jest…. Czy oferowane usługi prawne zawsze warte są swojej ceny…

Na konkurencyjność rynku ogromny wpływ wywierają również czynniki ekonomiczne, dotyczące zarówno podaży, jak i popytu. Uwzględniając stronę podażową, można stwierdzić, że w wyniku otwarcia dostępu do zawodów prawniczych polski rynek usług prawnych w ostatnich latach znacząco się powiększył. W porównaniu z rokiem 2005 w Polsce obecnie usługi świadczy co najmniej dwa razy więcej adwokatów i radców prawnych (niewiele ponad 20 000 w 2005 r. i około 55 000 w 2016 r.). Przewiduje się również, że w kolejnych latach liczba prawników będzie systematycznie wzrastać. Zmiany ilościowe powodują wzrost konkurencji w tej branży. Dodatkowo swoją działalność intensywnie rozwijają doradcy prawni, a także osoby udzielające porad w Internecie. Prawnicy są zatem coraz częściej zmuszeni do konkurowania o nabywców, a co za tym idzie – rośnie ich zainteresowanie możliwościami uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wobec intensywnych zmian po stronie podażowej kluczowym zadaniem, przed którym stoją obecnie prawnicy w Polsce, jest pobudzanie popytu na usługi prawne. Jak na razie popyt ten jest na dość niskim poziomie i ma charakter mało stabilny i nierównomierny. Polacy mają słabo rozwiniętą świadomość prawną. Nie ufają prawnikom i nie odczuwają potrzeby korzystania z ich usług nawet w trudnych sytuacjach życiowych. Jednakże popyt na usługi prawne ma znaczny potencjał wzrostu. W tym celu prawnicy powinni go stymulować. Moim zdaniem najbardziej skutecznym stymulatorem jest stosowanie zasad marketingowego zarządzania procesem obsługi klienta oraz budowanie pozytywnego wizerunku prawnika jako profesjonalisty.

One thought on “Jak zostać komornikiem sądowym?

 1. Bardzo wyczerpujący artykuł, jeśli ktoś szuka informacji na temat aplikacji komorniczej, generalnie sama aplikacja jest jedną z krótszych, ale późniejsza praca jako komornik do łatwych i przyjemnych nie należy, więc warto dobrze przemyśleć tę decyzję. Ponadto koszt egzaminu obecnie wynosi ponad 800 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *