Ciekawostki prawne

Nietypowe zawody prawnicze

Zawód adwokata, sędziego, prokuratora czy radcy prawnego wymaga od osób je wykonujących ukończenia studiów na kierunku prawo oraz odbycia stosowanej aplikacji.

Większość zawodów prawniczych zaliczanych jest do grupy zawodów regulowanych – ich wykonywanie regulowanych jest przez ustawę.

Komornik traktowany jest czasem jako zawód quasi-prawniczy. W chwili obecnej jednak komornikiem może zostać tylko osoba która ukończyła studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra. Zawód ten reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji. Na jej mocy komornik to funkcjonariusz publiczny który działa przy sądzie rejonowym. Wykonuje on czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych inne (doręczanie zawiadomień sądowych itd).

Aplikacja komornicza trwa tylko dwa lata. Poza odbyciem aplikacji iz daniem egzaminu kandydat na komornika musi przepracować co najmniej 2 lata w charakterze asesora komorniczego. Z obowiązku aplikacji zwolnione są osoby które odbyły aplikację sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i zdały końcowy egzamin.

Do zawodów prawniczych zalicza się także zawód rzecznika patentowego. Zawód ten regulują przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 rok o rzecznikach patentowych. Polega on na świadczeniu pomocy i rady w sprawach szeroko rozumianej własności przemysłowej. Rzecznik patentowy pracę wykonywać może w kancelarii bądź na rzecz danego pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.