Porady prawne

Ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Prawo upadłościowe określa wymogi formalne jakie należy spełnić, aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Co ważne, niezastosowanie się do wymogów przewidzianych w przepisach prawa skutkuje wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych, a nawet odrzuceniem wniosku. Niniejsze opracowanie przedstawi, oczywiście w dużym uproszczeniu, jak należy przygotować się do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

LEGITYMACJA DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik albo każdy z jego wierzycieli osobistych. Wierzyciele rzeczowi, przykładowo wierzyciele hipoteczni, nie mają takiej możliwości. Przepisy prawa upadłościowego regulują krąg podmiotów, którym przysługuje prawo do złożenia wniosku i tak np.:

  1. w przypadku spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej – będzie to każdy ze wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki;
  2. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami;
  3. w przypadku przedsiębiorstwa państwowego – organ założycielski.

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest ustawowym obowiązkiem dłużnika (oraz kilku innych wskazanych w ustawie podmiotów). Zgodnie z prawem upadłościowym, wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w terminie trzydziestu dni od dnia w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

PODSTAWA OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

Jedną z podstawowych przesłanek ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. Dłużnik jest niewypłacalny jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Istotne jest ustalenie na podstawie bilansu, kiedy powstał stan niewypłacalności, gdyż od tego momentu biegnie termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

OPŁATA OD WNIOSKU I ZALICZKA NA WYDATKI POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

Wniosek o ogłoszenie upadłości w przypadku przedsiębiorcy podlega opłacie stałej w wysokości 1000,00 zł. Wnioskodawca jest zobowiązany również do uiszczenia zaliczki na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w wysokości jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

WYMOGI FORMALNE WNIOSKU

Wniosek o ogłoszenie upadłości musi spełniać wymagania określone w przepisach prawa cywilnego oraz upadłościowego. Składa się go do sądu rejonowego, w obszarze którego znajduje się główny ośrodek działalności dłużnika.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

  1. nazwę dłużnika wraz z podaniem numeru Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku ich braku inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
  2. siedzibę;
  3. imiona i nazwiska reprezentantów dłużnika w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
  4. wskazanie głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika;
  5. przywołanie okoliczności uzasadniających wniosek i ich uprawdopodobnienie;
  6. informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Co ważne, niezależnie od tego, czy wniosek składa wierzyciel czy dłużnik należy dołączyć do niego potwierdzenie uiszczenia wskazanej powyżej opłaty od wniosku oraz zaliczki na wydatki postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości,  a także jeden dodatkowy odpis wraz z odpisami załączników.

Wniosek składany przez wierzyciela powinien zawierać dodatkowo uprawdopodobnienie istnienia wierzytelności.

W sytuacji zaś, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości składa sam dłużnik, we wniosku musi znaleźć się także informacja, czy jest on uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy.

Artykuł pochodzi ze strony https://lewandowskikancelaria.pl/ . To tylko część całego wpisu i całość można przeczytać na stronie https://lewandowskikancelaria.pl/wniosek-o-ogloszenie-upadlosci/ .

Syndyk masy upadłości https://lewandowskikancelaria.pl/sprzedaz/

Informacje na temat restrukturyzacji https://lewandowskikancelaria.pl/restrukturyzacje-i-prepack/

Prawo upadłościowe https://lewandowskikancelaria.pl/upadlosci/

Branża prawnicza

Poziom świadomości prawnej jest istotnym elementem decydującym o skłonności do korzystania z usług prawnych. Społeczeństwo świadome zagrożeń i konsekwencji prawnych, a także znające swoje prawa zdecydowanie częściej korzysta z pomocy prawnika.

Na pytanie „Jak często zdarzają Ci się sytuacje, w których przydałaby Ci się pomoc prawna?” 32% badanych odpowiedziało, iż w ogólne nie zdarzają się takie sytuacje, a 31%, że takie sytuacje zdarzają się rzadziej niż raz na dwa lata.

Nie bez znaczenia na skłonność Polaków do korzystania z fachowej pomocy prawnej ma również zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Wyniki badania pokazują przekonanie o nadmiernej biurokracji i opieszałości sądów powszechnych, braku nowoczesności oraz  zaangażowaniu politycznym sądów powszechnych.

Wyniki badania jednoznacznie wskazują na niską świadomość zagrożeń prawnych wynikających z niskiej edukacji prawnej naszego społeczeństwa. Nieprawdopodobna wydaje się sytuacja, żeby tak znaczna grupa nie miała żadnych problemów prawnych lub też sytuacji, które niosły ze sobą ryzyko negatywnych konsekwencji prawnych. Zdecydowanie bardziej należy domniemywać, że część z tych osób nie dostrzega zagrożeń prawnych jak również, z uwagi na często znaczne koszty pomocy prawnej, stara się szukać odpowiedzi na problemy prawne na własną rękęIstotnym problemem jest to, że nasze społeczeństwo nie dostrzega wartości dodanej jaką powinny uzyskać osoby korzystające z usług prawnych – nasuwa się też pytanie czy ta wartość zawsze tam jest…. Czy oferowane usługi prawne zawsze warte są swojej ceny…

Fakt istnienia konkurencji na rynku usług prawnych nie oznacza, że nie można osiągnąć na nim sukcesu. Rynek ten jest, nadal daleki od nasycenia i cały czas wykazuje znaczny potencjał rozwojowy. Prawnicy powinni jednakże wypracować rozwiązania, które pomogą im w jego optymalnym zagospodarowaniu. Pierwszym krokiem powinna być próba znalezienia przez prawników odpowiedzi na następujące pytania: 1) jaka jest moja pozycja konkurencyjna i w jaki sposób chciałbym budować przewagę konkurencyjną?; 2) co mógłbym zaoferować klientowi i czy potrafię sprostać jego oczekiwaniom? To właśnie drugie pytanie, stawiające w centrum uwagi klienta, jest kluczowe. Obserwacja rynku usług prawnych pozwala jednak stwierdzić, że nie zawsze taką strategię przyjmuje większość prawników.

Prawnicy są coraz częściej zmuszeni do konkurowania o nabywców, a co za tym idzie – rośnie ich zainteresowanie możliwościami uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku. W Polsce zauważalny jest deficyt naukowych opracowań poświęconych usługom prawnym. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zauważyć można wzrost zainteresowania praktyków szeroko pojętym zarządzaniem kancelarią prawną, jednakże wspomniane wyżej kwestie podejmowane są rzadko albo też wybiórczo w opracowaniach podbudowanych teoretycznie, co sprawia, że praktycy metodą „prób i błędów” starają się rozwiązywać pojawiające się przed nimi problemy dotyczące zarządzania kancelarią. Świadczy to o niewykorzystanym potencjale badawczym tej tematyki.

W Polsce największym problemem nie jest stosunkowo duża liczba prawników, ale przede wszystkim niska skłonność do korzystania z usług prawniczych.

To efekt przez lata ograniczania dostępu do zawodu przez oba samorządy  przez co sztucznie utrzymywana była niska liczba prawników w Polsce, co doprowadziło do sytuacji gdzie cena za usługi prawne byłą relatywnie wysoka przez co skłonność do korzystania z usług prawniczych niska. Utrzymująca się przez lata taka sytuacja w świadomości społecznej zbudowała obraz prawników jako niedostępnych i drogich. Nie były też przez lata podejmowane działania  mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa przez środowiska prawnicze, z uwagi na to, iż stosunkowo mała konkurencja na rynku nie wymuszał podejmowania tego typu działań.

Liberalizacja przepisów dotyczących przyjmowania na aplikacje prawnicze, szczególnie od 2002 roku zniesienie limitów przyjęć ilości osób na I rok aplikacji oraz od 2006 roku wprowadzenie państwowych egzaminów na aplikacje samorządowe, doprowadziło w konsekwencji od 2010 roku do gwałtownego wzrostu liczy prawników z uprawnieniami.

Był to czynnik, który spowodował, że Polska znalazła się w ścisłej czołówce krajów które w okresie ostatnich 15 lat odnotowały bardzo gwałtowny wzrost liczby prawników z uprawnieniami. Stabilny zaś rynek to taki, który rozwija się w sposób równomierny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *