Baza wiedzy

Prawo gospodarcze – charakterystyka

Prawo gospodarcze to zwyczajowe określenie dziedzin prawa, które regulują działalność gospodarczą. Obejmuje ono prawo gospodarcze prywatne i publiczne.

Prawo gospodarcze zostało wprowadzone m.in. w ZSRR oraz Czechosłowacji. Po roku 1945 zostało narzucone także Polsce. W roku 1989 wraz z upadkiem komunizmu pojęcie to przestało mieć rację bytu. Ba rynku zaczęły pojawiać się prywatne podmioty, a państwo zaczęło ograniczać swoją rolę w gospodarce. W chwili obecnej działalność gospodarczą reguluje prawo gospodarcze publiczne i prywatne (prawo handlowe).

Publiczne prawo gospodarcze określa funkcję państwa w gospodarce, definiuje swobodę działalności gospodarczej. Precyzuje również definicję obrotu gospodarczego itd. Prywatne prawo gospodarcze z kolei reguluje stosunki pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami oraz
poszczególnymi przedsiębiorcami. Obejmuje między innymi kwestie czynności handlowych

Cechą typową dla prawa gospodarczego jest brak kodeksu – jednego zbioru przepisów. Określone ono jest przez pewne zasady przewodnie, które stanowią podstawę działania gospodarki. Wynikają one z konstytucji oraz ustaw np. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Podstawowymi zasadami prawa gospodarczego są zasada wolności gospodarczej, zasada praworządności, zasada ograniczonej ingerencji państwa w gospodarkę, zasada ochrony własności oraz zasada proporcjonalności i zasada 3D (decentralizacji, demonopolizacji i deregulacji).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.